ΜΑΡΜΑΡΟ ΒΟΛΑΚΑ ΔΡΑΜΑΣ
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Ειδικό Βάρος kg/m3 Συντελεστής Υδαταπορρόφησης Wt% Αντοχή σε θλίψη Kg/cm2

Αντοχή σε κάμψη Kg/cm2

2800 0.26 2079 85.60
Δυναμικό μέτρο Ελαστικότητας GPa (DIN 1048 Teil5) Φθορά από τριβή μετά 1000m Συντελεστής Ανοικτού Πορώδους vol% (DIN 52102) Αντοχή σε κρούση cm (UNI-U 32.07.248.0)
35 6.00 0.54 59

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO LOI
32.00 19.60 0.20 <0.05 <0.05 <0.01 0.01 <0.01 46.90

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης
8 92


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr