ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΥΡΓΩΝ ΔΡΑΜΑΣ
Φωτογραφίες:          
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες
Φαινόνεμη Ειδική
Πυκνότητα (kg/m3)
Συντελεστής Υδαταπορρόφησης (Wt% DIN 52103) Αντοχή σε θλίψη (MPa)

Αντοχή σε κάμψη MPa (DIN 52112)

2846 0.17 125 14
Δυναμικό μέτρο Ελαστικότητας GPa (DIN 1048 Teil5) Φθορά μετά από τριβή (mm DIN 52108) Συντελεστής Ανοικτού Πορώδους vol% (DIN 52102) Αντοχή σε κρούση cm (UNI-U 32.07.248.0)
30 3.51 0.49 55

Χημική ανάλυση (Weight%)
CaO  MgO  SiO2 Fe2O3 Al2O3 K2O Na2O MnO LOI
34.00 18.00 0.50 0.07 0.12 0.01 0.03 <0.01 45.80

Ορυκτολογική σύσταση (Weight %)
Ασβεστίτης Δολομίτης
3 97


Προηγούμενο   Επόμενο

© 2010 - www.thrace-marble.gr